SERCONFIS
Creada l’any 1989

Serconfis: Creada l’any 1989, acredita la nostra experiència en coneixements pràctics per afrontar qualsevol problema que els nostres clients ens precisin plantejar.És un despatx professional de titulats en ciències econòmiques i empresarials, advocats, assessors fiscals i tributaris, i auditors de comptes. També el formem tècnics en prevenció de riscos laborals, medi ambient i qualitat. Un ampli equip de professionals al vostre servei.

El nostre despatx està situat a Palafrugell, localitat que permet mantenir un tracte directe amb els clients, per la seva proximitat a altres municipis de la comarca, així com una personalització íntegre dels serveis d’assessorament.


Responsable, director i administrador del despatx:
JULI FERNÁNDEZ IRUELA
Advocat col. 3092
Economista col. 12261

SERCONFIS
Assessoria comptable, fiscal, jurídica i laboral.


Enllaços d'interés:


Ministerio de Economía y Hacienda Agencia Adminstración Tributaria Servicio Público de Empleo Estatal
Boletín Oficial del Estado Seguridad Social Generalitat de Catalunya
Diputació de Girona Il. Colegio de Graduados Sociales BCN Ajuntament de Palafrugell
Il. Col.legi Oficial Tit. Mercantils i Empresarials Agència Tributària de Catalunya Registradores

SERCONFIS
Assessoria comptable, fiscal, jurídica i laboral.

El gabinet ofereixUn aspecte important que cal considerar és l’afer de la rendibilitat, la qual es produeix en concentrar els serveis en un mateix despatx, el que pot representar una reducció de costos i uns avantatges de negociació de quota per la totalitat dels serveis concertats.

SERCONFIS
Assessoria laboral, fiscal i comptable

L’assessoria, creada l’any 1989 acredita una llarga experiència i uns coneixements pràctics per afrontar qualsevol problema i cobrir les vostres necessitats.


Àrea laboral


 • Confecció de nòmines.
 • Confecció d’assegurances socials (tc1, tc2).
 • Confecció d’altes i baixes de treballadors a la tgss.
 • Contractes de diverses modalitats a les otg.
 • Règim especial d’autònoms.
 • Règim especial agrari.
 • Règim especial del mar.
 • Assessorament i tramitació de pensions viduetat i jubilació davant l’inss.

Altres serveis
 • Anar en representació de vostè a les inspeccions de treball, i davant el cemac.
 • Assessorament puntual sobre les novetats en temes laborals.

Àrea Fiscal


Confeccions de tota mena de liquidacions a hisenda:

 • Liquidacions d’iva
 • Pagaments fraccionats
 • Retencions a compte dels treballadors
 • Retencions de lloguers
 • Dividends
 • Impost de la renda de les persones físiques
 • Impost de societats
 • Complimentació i presentació de l’intrast

Altres serveis
 • Altes, baixes i modificacions de l’iae
 • Altes d’empreses davant l’agència tributària
 • Assessorament i presentació de documentació a les inspeccions d’hisenda
 • Informació sobre les novetats fiscals que puguin afectar l’activitat de la seva empresa

Àrea comptable


 • Confecció de la comptabilitat, i de plans sectorial, segons activitat.
 • Control i direcció de la seva comptabilitat amb la finalitat d’aconseguir una coherència comptable i un estalvi d’impostos acomplint amb la normativa vigent.
 • Possibilitat de confeccionar la comptabilitat des del domicili social.
 • Confecció dels comptes anuals (balanços, comptes de resultats i memòria).
 • Anàlisi de balanços.
 • Serveis d’assessorament en temes comptables.

Àrea d’auditoria


 • Estudi i confecció d’auditories, per obligació legal
 • Planificació i organització de la comptabilitat
 • Confecció d’auditories per seccions de l’empresa

Àrea d’inversió i planificació


Estudi d’estats financers:

 • Estudi de ratis:
  • Tresoreria
  • Disponibilitat
  • Qualitat
  • Rendibilitat
  • Líquids
 • estudi de marges comercials
 • Viabilitat de projectes:
  • Fons de finançament
  • Rendibilitat
  • Periodificació de pagaments
 • Organització d’empreses:
  • Elaboració de fluxes de treball
  • Reestructuració de departaments
 • Sol•licitud d’ajuts i subvencions a organismes oficials
 • Sol•licitud i gestió de crèdits hipotecaris, leasing i crèdits personals

Àrea jurídica


El gabinet disposa d’advocat per oferir-li

Assessorament en l’àmbit jurídics:
 • Recursos administratius davant l’ajuntament i altres organismes públics
 • Confecció de contractes d’arrendament
 • Confecció de contractes de compravenda
 • Assessorament en separacions matrimonials
 • Reclamacions judicials
 • Reclamacions de saldos pendents de clients
 • Estudi i confecció de demandes judicials laboral, penal, mercantil i civil
Assessorament en l’àmbit mercantil:
 • Constitució de societats anònima, limitada, cooperativa, etc.
 • Modificació dels estatuts socials
 • Ampliació i reducció de capital
 • Dissolució i liquidació de societats
 • Expedients de suspensió de pagaments

Prevenció de riscos laborals

 • Disseny dels criteris documents de treball per a realitzar auditories
 • Auditoria legal o reglamentària
 • Auditoria de seguiment
 • Auditoria de control de contractes i proveïdors

Àrea de qualitat i medi ambient


Qualitat
 • Implantació d’un sistema de gestió de la qualitat, segons la norma ISO 9001
Medi ambient
 • Elaboració de plans de gestió de residus (industrials, construcció i ramaders)
 • Formació en matèria de medi ambient
 • Implantació d’un sistema de gestió mediambiental segons la norma ISO 14001 o el reglament emas
 • Obtenció del distintiu de garantia de qualitat ambiental de la generalitat de catalunya
 • Assessorament continu en matèria de medi ambient
 • Assessorament puntual per la realitzció de tràmits administratius relacionats amb la gestió ambiental de l’empresa (residus, aigua, etc)
 • Diagnòstic ambiental d’oportunitats de minimització (DAOM)
 • Disseny d’un programa de bones pràctiques ambientals (BPA)
 • Assessorament per la instal•lació de sistemes de tractament de residus i/o aigües residuals
 • Assessorament per la instal•lació de sistemes energètics basats en energies renovables

Àrea de gestions


Realització dels següents tràmits:

Automòbils
 • Matriculacions, baixes i transferències
 • Targes de transports
 • Renovació de llicències
Habitatge
 • Cèdules d’habitabilitat
 • Altes al cadastre
Ajuntament
 • Tramitació d’altes, baixes i modificacions d’activitats
 • Llicència de primera ocupació i d’obres
Dept. D’indústria i comerç
 • Altes i baixes
 • Sol•licitud de dqe i reic
 • Tramitació de plaques
Registre central
 • Denominacions socials
 • Certificats penals
 • Certificats d’últimes voluntats
Dept. D’agricultura, ramaderia i pesca, i medi ambient
 • Tràmits de la junta de residus i aigües
 • Tràmits de llicències de caça i pesca
 • Subvencions

Serconfis
Altament professional i amb àmplia experiència


C Mestre Sagrera, 47 - 17200 Girona
web@serconfis.cat
972 61 14 48

AVÍS LEGAL

Editor Tancar